WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN
THỎA THUẬN DỊCH VỤ/ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

SỰ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các dịch vụ mà Strengths Quotient Institute (SQI) cung cấp cho Người dùng phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng ("TOU") sau đây . SQI có quyền cập nhật TOU bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng. Phiên bản mới nhất của TOU có thể được xem xét bằng cách nhấp vào liên kết siêu văn bản "Điều khoản sử dụng" nằm ở cuối các trang Web của chúng tôi.

 1. Thỏa thuận này, kết hợp bằng các quy định khác áp dụng để sử dụng WWW.MONNEYANDYOU.COM.VN hay WWW.MONNEYANDYOU.VN , bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản và điều kiện bổ sung được quy định tại đây ("Điều khoản bổ sung") điều chỉnh việc sử dụng một số tài liệu cụ thể có trong WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN đặt ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng WWW.MONNEYANDYOU.COM.VN hay WWW.MONNEYANDYOU.VN bởi người dùng. Bằng cách sử dụng WWW.MONNEYANDYOU.COM.VN hay WWW.MONNEYANDYOU.VN (trừ việc đọc hiệp định này lần đầu tiên), đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của luật này. Quyền sử dụng WWW.MONNEYANDYOU.COM.VN hay WWW.MONNEYANDYOU.VN là của cá nhân người dùng và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức nào khác. Người dùng chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng tài khoản của người dùng (dưới bất kỳ tên màn hình hoặc mật khẩu nào) và đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng tài khoản của người dùng tuân thủ đầy đủ các quy định của thỏa thuận này. Người dùng có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật mật khẩu của người được sử dụng (nếu có).
 2. SQI sẽ có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN bất cứ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn nội dung, thời gian sử dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ THAY ĐỔI

SQI sẽ có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng bất cứ lúc nào cho việc sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN của người dùng, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc để các điều kiện mới, bao gồm, nhưng không giới hạn, thêm phí và lệ phí sử dụng. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa như vậy sẽ có hiệu lực lập tức ngay khi có thông báo, có thể được đưa ra bằng các phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng trên WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN , hoặc bằng thư điện tử hoặc thông thường, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác mà người dùng nhận được thông báo về chúng. Bất kỳ việc sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN bởi Người dùng sau khi thông báo đó sẽ được coi là cấu thành sự chấp nhận của Người dùng đối với những thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung đó.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Thông qua thuộc tính Web của mình, SQI cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các khu vực tải xuống, diễn đàn truyền thông và thông tin sản phẩm (gọi chung là "Dịch vụ"). Dịch vụ, bao gồm mọi cập nhật, cải tiến, tính năng mới và/hoặc bổ sung bất kỳ thuộc tính Web mới nào, đều phải theo TOU.

THIẾT BỊ

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm lấy và bảo trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, phần mềm và các thiết bị khác cần thiết để truy cập và sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN và tất cả các khoản phí liên quan.

HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Người dùng sẽ sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN chỉ dành cho mục đích hợp pháp. Người dùng không được đăng hoặc truyền tải thông qua WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm theo bất kỳ cách nào đối với quyền của người khác, bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, thô tục, tục tĩu, xúc phạm hoặc phản cảm, khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc mà không có sự chấp thuận trước rõ ràng của SQI, có chứa quảng cáo hoặc bất kỳ lời chào mời nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Bất kỳ hành vi nào của người dùng mà theo quyết định của SQI gây hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN sẽ không được phép. Người dùng không được sử dụng WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ lời chào mời thương mại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mời gọi người dùng trở thành người đăng ký các dịch vụ thông tin trực tuyến khác cạnh tranh với SQI.
 2. KAMPUNGKID.COM chứa tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, ảnh, video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh, và toàn bộ nội dung của WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN có bản quyền như một tác phẩm theo luật bản quyền của SINGAPORE. SQI sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và nâng cao nội dung đó, cũng như trong nội dung gốc của nó. Người dùng chỉ có thể tải xuống tài liệu có bản quyền cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo luật bản quyền, không được phép sao chép, phân phối lại, truyền lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại tài liệu đã tải xuống mà không có sự cho phép rõ ràng của SQI và chủ sở hữu bản quyền. Trong trường hợp được phép sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản tài liệu có bản quyền, không thay đổi hoặc xóa tác giả, ghi chú nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền sẽ được thực hiện. Người dùng chấp nhận rằng họ không được cấp quyền sở hữu khi tải tài liệu có bản quyền xuống.
 3. Người dùng không được tải lên, đăng hoặc cung cấp trên WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác và trách nhiệm xác định rằng bất kỳ tài liệu nào không được bảo vệ bởi bản quyền thuộc về người dùng. Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ vi phạm bản quyền, quyền sở hữu hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do việc gửi như vậy gây ra. Bằng cách gửi tài liệu đến bất kỳ nơi công khai nào của WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN, Người dùng tự động cấp hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu của tài liệu đó đã cấp cho SQI quyền và giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối tài liệu đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ bản quyền nào có thể tồn tại trong tài liệu đó. Người dùng cũng cho phép bất kỳ người dùng nào khác truy cập, xem, lưu trữ hoặc tái tạo tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng đó. Người dùng ở đây được cấp cho SQI quyền chỉnh sửa, sao chép, xuất bản và phân phối bất kỳ tài liệu nào được cung cấp trên WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN.
 4. Các quy định nêu trên của Mục 5 là vì lợi ích của SQI, các công ty con, chi nhánh và các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và bên cấp phép của SQI vàmỗi bên sẽ có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền xác nhận và thực thi các quy định đó.

SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ có thể chứa các dịch vụ email, dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, album ảnh, tủ tệp và / hoặc các phương tiện nhắn tin hoặc liên lạc khác được thiết kế để cho phép Người dùng giao tiếp với người khác (mỗi người là "Dịch vụ liên lạc" và gọi chung là "Dịch vụ truyền thông"). Người dùng đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ Truyền thông để đăng, gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và, nếu có, liên quan đến Dịch vụ Truyền thông cụ thể. Bằng cách ví dụ, và không phải là một giới hạn, Người dùng đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ Truyền thông, Người dùng sẽ không:

 • Sử dụng Dịch vụ Truyền thông liên quan đến các cuộc khảo sát, cuộc thi, mô hình kim tự tháp, thư dây chuyền, email rác, spam hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào (thương mại hoặc cách khác).
 • Bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (ví dụ như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
 • Xuất bản, chia sẻ, đăng tải, phát tán, truyền bá bất kỳ chủ đề, tài liệu hoặc thông tin nào không phù hợp, xúc phạm, phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào.
 • Đăng tải hoặc cung cấp các tệp có chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền hoặc tổ chức (theo quyền riêng tư hoặc công khai) trừ khi người dùng sở hữu ,hoặc kiểm soát các quyền đó, hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm điều tương tự.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm hình ảnh, được cung cấp thông qua Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
 • Đăng tải các tệp có chứa vi-rút, phần mềm độc hại, phần mềm tự sao chép, bom hẹn giờ máy tính, xóa bot, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác.
 • Quảng cáo hay đề nghị mua bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Truyền thông đặc biệt cho phép các tin nhắn đó.
 • Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng tải bởi người dùng khác của Dịch vụ Truyền thông mà Người dùng biết, hoặc hợp lý nên biết, không thể được sao chép, hiển thị, thực hiện và / hoặc phân phối theo cách đó.
 • Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ thông tin quản lý bản quyền nào, chẳng hạn như tác giả, thông tin pháp lý hoặc nhãn độc quyền về xuất xứ hoặc nguồn gốc của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các Dịch vụ Truyền thông.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc các nguyên tắc khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Truyền thông cụ thể nào.
 • Thu thập bất kỳ thông tin gì về những người khác, bao gồm cả địa chỉ email.
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tạo danh tính giả nhằm mục đích lừa dối người khác.
 • Sử dụng, tải xuống hoặc sao chép, cung cấp thông tin (cho dù có tính phí hay không) cho một cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ thư mục nào của người dùng Dịch vụ hoặc người dùng khác thông tin sử dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

SQI không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ Truyền thông. Tuy nhiên, SQI có quyền xem xét các tài liệu được đăng lên Dịch vụ Truyền thông và xóa bất kỳ tài liệu nào theo quyết định riêng của mình. SQI có quyền chấm dứt quyền truy cập của Người dùng vào bất kỳ hoặc tất cả các trang của Dịch vụ Truyền thông bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì. SQI luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi thấy cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của SQI.

Tài liệu được tải lên Dịch vụ Truyền thông có thể phải tuân theo các giới hạn đã được đăng tải về việc sử dụng, sao chép hoặc công khai; Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn đó nếu người dùng tải xuống tài liệu.

Luôn luôn cẩn trọng khi cho đi bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào trong bất kỳ các Dịch Vụ Truyền Thông nào. SQI không kiểm soát và xác nhận nội dung, thông báo, thông tin được tìm thấy trong Dịch Vụ Truyền Thông và, vì vậy, SQI từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan đến các Dịch Vụ Truyền Thông và bất kỳ hành động nào mà kết quả từ sự tham gia của người dùng trong bất kỳ các Dịch Vụ Truyền Thông. Những người quản lý và người tổ chức không được ủy quyền phát ngôn SQI, và các quan điểm của họ không hẳn thể hiện quan điểm của SQI.

TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU, BẢO MẬT CỦA THÀNH VIÊN

Nếu bất kỳ các dịch vụ nào yêu cầu người dùng mở một tài khoản, người dùng phải hoàn thành quá trình đăng ký bằng cách cung cấp cho SQI thông tin hiện tại, đầy đủ và chuẩn xác như đã nhắc nhở bởi mẫu đăng ký có thể áp dụng. Người dùng cũng sẽ lựa chọn một mật khẩu và một tên người dùng. Người dùng hoàn toàn có trách nhiệm về duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của người dùng. Hơn nữa, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của người dùng. Người dùng đồng ý thông báo ngay lập tức cho SQI về bất kỳ việc sử dụng trái phép của tài khoản người dùng hoặc bất kỳ xâm phạm bảo mật khác. SQI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại mà người dùng có thể chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của người dùng, có hoặc không cần kiến thức của người dùng. Tuy nhiên, người dùng có thể chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát mà SQI hoặc một bên khác phải chịu do việc có người sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của người dùng. Người dùng không thể sử dụng tài khoản của ai khác vào bất kỳ thời điểm nào, mà không có sự cho phép của chủ tài khoản.

THÔNG BÁO CỤ THỂ CHO PHẦN MỀM CÓ TRÊN ĐỊA CHỈ TRANG WEB CỦA BẠN

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp để tải xuống từ Dịch vụ ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của SQI và / hoặc các nhà cung cấp của SQI. Việc sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận cấp phép"). Người dùng cuối sẽ không thể cài đặt bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm Thỏa thuận Cấp phép, trừ khi người đó đồng ý trước với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép.

Phần mềm được cung cấp để tải xuống chỉ dành cho người dùng cuối theo Thỏa thuận Cấp phép. Bất kỳ sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm không tuân thủ theo Thỏa thuận Cấp phép đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể.

CẤM SAO CHÉP HOẶC MÔ PHỎNG PHẦN MỀM CHO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC ĐỂ TÁI SẢN XUẤT HOẶC TÁI PHÂN PHỐI, TRỪ TRƯỜNG HỢP VIỆC TÁI SẢN XUẤT HOẶC TÁI PHÂN PHỐI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐI KÈM PHẦN MỀM. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP. NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG THỎA THUẬN GIẤY PHÉP, SQI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA, BẤT KỂ BIỂU LỘ, NGỤ Ý, HOẶC THEO LUẬT PHÁP QUY ĐINH, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU VÀ KHÔNG VI PHẠM THỎA THUẬN.

ĐỂ TIỆN LỢI, SQI CÓ THỂ CUNG CẤP MỘT PHẦN DỊCH VỤ HOẶC TRONG CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM, CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ / HOẶC TẢI XUỐNG. SQI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC KẾT QUẢ ĐẦU RA PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH TRÊN. VUI LÒNG TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH CÓ TRÊN DỊCH VỤ.

THÔNG BÁO CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN ĐỊA CHỈ WEBSITE

Quyền sử dụng Tài liệu Dịch vụ (như sách trắng, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu và Câu hỏi thường gặp) được cấp phép, với điều kiện (1) thông báo bản quyền dưới đây phải xuất hiện trong tất cả các bản sao và cả thông báo bản quyền và thông báo cấp phép này đều xuất hiện, (2 ) việc sử dụng các Tài liệu Dịch vụ chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và phi thương mại hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân và không được sao chép hoặc đăng tải trên bất kỳ mạng máy tính hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và (3) không được chỉnh sửa Tài liệu. Các tổ chức giáo dục được công nhận, như trường đại học, cao đẳng tư thục / công lập và cao đẳng cộng đồng tiểu bang, có thể tải xuống và sao chép Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phát bên ngoài lớp học cần phải được cấp phép bằng văn bản rõ ràng. Việc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa.

SQI VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA SQI KHÔNG ĐƯA RA PHÁT NGÔN NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC XUẤT BẢN NHƯ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. SQI VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TRÁCH NHIỆM CỦA SQI Ở ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN CỦA HÀNG HÓA, BẤT KỂ BIỂU LỘ, NGỤ Ý, HOẶC THEO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, SQI VÀ / HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SQI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC KÉO THEO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DẪN ĐẾN MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC THẤT THOÁT DOANH THU, DÙ LÀ HÀNH VI QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI PHÁP LÝ KHÁC, LÀ HỆ QUẢ PHÁT SINH DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN KHAI THÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ DỊCH VỤ.

CÁC TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM LỖI KỸ THUẬT HOẶC LỖI IN ẤN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC THÊM VÀO ĐỊNH KỲ NHỮNG THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU NÀY. SQI VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA SQI CÓ THỂ THỰC HIỆN CẢI TIẾN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRONG SẢN PHẨM VÀ / HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MÔ TẢ Ở ĐÂY BẤT KỲ LÚC NÀO.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SQI VÀ /HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA SQI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC KÉO THEO NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, CHO DÙ LÀ DO KHIẾU NẠI HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC HÀNH ĐỘNG CÓ HẠI KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC THÔNG TIN CÓ SẴN TỪ DỊCH VỤ.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO SQI HOẶC ĐƯỢC ĐĂNG TẠI BẤT KỲ ĐỊA CHỈ TRANG WEB NÀO CỦA BẠN

SQI không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu mà Người dùng cung cấp cho SQI (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi đến bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan của nó để công chúng hoặc các thành viên của bất kỳ cộng đồng công khai hoặc tư nhân nào xem xét, (mỗi lần là "Nội dung gửi" và gọi chung là "Đệ trình"). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi ("Đăng") Người dùng Gửi bài của Người dùng đang cấp cho SQI, các công ty liên kết và các đơn vị tái cấp phép cần thiết để sử dụng Nội dung gửi của Người dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh Internet của họ (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các Dịch vụ SQI), bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền cấp phép để: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái sản xuất, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung gửi của Người dùng; để xuất bản tên của Người dùng liên quan đến Đệ trình của Người dùng; và quyền cấp phép lại các quyền đó cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào.

Sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho việc sử dụng Nội dung gửi của Người dùng, như được cung cấp ở đây. SQI không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Tài liệu gửi nào mà Người dùng có thể cung cấp và SQI có thể xóa bất kỳ Tài liệu gửi nào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bằng cách đăng nội dung gửi, Người dùng đảm bảo và đại diện cho việc sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung gửi của Người dùng như được mô tả trong các Điều khoản Sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để Người dùng cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

Ngoài bảo đảm và tuyên bố nêu trên, bằng cách Đăng gửi Nội dung gửi có chứa hình ảnh, ảnh chụp, tranh ảnh hoặc bằng đồ họa toàn phần hoặc một phần ("Hình ảnh"), Người dùng bảo đảm và tuyên bố rằng (a) Người dùng là chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh đó, hoặc chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh cấp cho Người dùng quyền sử dụng Hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung và / hoặc hình ảnh nào có trong Hình ảnh đó nhất quán với cách thức và mục đích sử dụng của Người dùng cũng như được các Điều khoản sử dụng và Dịch vụ cho phép, (b) Người dùng có các quyền cần thiết để cấp giấy phép và giấy phép phụ được mô tả trong Điều khoản Sử dụng này, và (c) mà mỗi người được mô tả trong Hình ảnh đó, nếu có, đã đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như được quy định trong Điều khoản Sử dụng này, bao gồm, ví dụ, và không giới hạn, việc phân phối, công khai và sao chép các Hình ảnh đó. Bằng cách Đăng Hình ảnh, Người dùng cấp (a) cho tất cả các thành viên trong cộng đồng cá nhân của Người dùng (đối với mỗi Hình ảnh được cung cấp cho các thành viên của cộng đồng cá nhân đó) và / hoặc (b) cho công chúng (đối với mỗi Hình ảnh được cung cấp từ bất kỳ đâu của Các dịch vụ, không phải cộng đồng riêng tư), cho phép sử dụng Hình ảnh của Người dùng liên quan đến việc sử dụng, theo sự cho phép của Điều khoản Sử dụng, và bất kỳ Dịch vụ nào, (bao gồm, ví dụ, và không phải là một giới hạn, tạo bản in và các mặt hàng quà tặng bao gồm các Hình ảnh đó), và bao gồm nhưng không giới hạn, giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền để: sao chép, phân phối, truyền tải, công khai, tái sản xuất, chỉnh sửa, dịch thuật và tái định dạng Hình ảnh Người dùng mà không có tên Người dùng được đính kèm với Hình ảnh đó và có quyền tái cấp phép cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào. Các giấy phép được cấp trong các câu trước cho Hình ảnh sẽ chấm dứt tại thời điểm Người dùng xóa hoàn toàn Hình ảnh đó khỏi Dịch vụ, với điều kiện việc chấm dứt đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ giấy phép nào được cấp liên quan đến Hình ảnh đó trước thời điểm Người dùng xóa hoàn toàn Hình ảnh. Việc sử dụng Hình ảnh của Người dùng sẽ không được bồi thường.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA NGƯỜI DÙNG. CẢ SQI, CÁC CHI NHÁNH CỦA NÓ CŨNG NHƯ BẤT KỲ NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NHÀ CẤP PHÉP BẢO ĐẢM RẰNG WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HỌ CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ KẾT QUẢ NÀO CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN, HOẶC VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP QUA WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN.
 2. KAMPUNGKID.COM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM QUYỀN SỞ HỮU HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý VÀ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC SỬA ĐỔI THEO LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO THỎA THUẬN NÀY.
 3. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO GÂY RA BỞI BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO VỀ HIỆU SUẤT, LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, SAI SÓT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, VI RÚT MÁY TÍNH, LỖI ĐƯỜNG TRUYỀN, TRỘM CẮP HOẶC PHÁ HỦY HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, THAY ĐỔI HOẶC SỬ DỤNG HỒ SƠ, CHO DÙ LÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI TRÁI, SƠ SUẤT HOẶC THEO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC. NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN CỤ THỂ RẰNG SQI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA VÀ NGUY CƠ THƯƠNG TÍCH TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN HOÀN TOÀN THUỘC VỀ NGƯỜI DÙNG.
 4. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SQI, HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO RA, SẢN XUẤT HOẶC PHÂN PHỐI WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN HOẶC PHẦN MỀM SQI, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KÉO THEO HOẶC TRỪNG PHẠT PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW. MONEYANDYOU.VN. NGƯỜI DÙNG THEO ĐÂY THỪA NHẬN RẰNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB.
 5. NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở TRÊN, SQI, CŨNG NHƯ CÁC CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC ĐỐI TÁC NỘI DUNG CỦA SQI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN HOẶC THỜI HẠN, ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC, THIẾU SÓT HOẶC CÁC SAI LẦM NÀO KHÁC TRONG, HOẶC KHÔNG KỊP THỜI HOẶC KHÔNG XÁC THỰC, THÔNG TIN CÓ TRONG WWW.MONEYANDYOU.COM.VN HOẶC WWW.MONEYANDYOU.VN, HOẶC CHO BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ HOẶC GIÁN ĐOẠN NÀO TRONG VIỆC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN ĐÓ CHO NGƯỜI DÙNG, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ HOẶC THỈNH THOẢNG DO ĐÓ. KHÔNG AI TRONG SỐ CÁC BÊN NÓI TRÊN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO CỦA BÊN THỨ BA DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, THIỆT HẠI TRỪNG PHẠT HOẶC THIỆT HẠI KÉO THEO.
 6. TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, NGƯỜI DÙNG NÊN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA NHÀ MÔI GIỚI HOẶC ĐẠI DIỆN TÀI CHÍNH KHÁC CỦA BẠN ĐỂ XÁC MINH GIÁ CẢ HOẶC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG. SQI, CÁC CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC ĐỐI TÁC NỘI DUNG CỦA SQI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP. SQI, CŨNG NHƯ CÁC CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HAY ĐỐI TÁC NỘI DUNG CỦA SQI ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH KỊP THỜI, TRÌNH TỰ, CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA THÔNG TIN NÀY. NGOÀI RA, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN.
 7. TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG - KHÔNG BÊN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI HOẶC CHẬM TRỄ TRONG VIỆC THỰC HÀNH XUẤT PHÁT TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA MÌNH, KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ, THIÊN TAI, CHIẾN TRANH, BẠO LOẠN, CẤM VẬN, HÀNH VI CỦA CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ HOẶC QUÂN SỰ, HỎA HOẠN, LŨ LỤT, TAI NẠN, MẤT DỊCH VỤ DO LỖI THIẾT BỊ VÀ/HOẶC PHẦN MỀM/ HOẶC SỰ CỐ VIỄN THÔNG, MẤT ĐIỆN, LỖI MẠNG, SỰ THẤT BẠI CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA (BAO GỒM CẢ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG). BÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO NHƯ VẬY SẼ THÔNG BÁO CHO BÊN KIA TRONG VÒNG TỐI ĐA MƯỜI LĂM (15) NGÀY KỂ TỪ KHI XẢY RA. VIỆC TIẾP DIỄN THỰC HIỆN THỎA THUẬN SAU ĐÓ SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ KÉO DÀI TỚI KHI NÓ HẾT KHẢ NĂNG LÀM TỔN HẠI TỚI KHẢ NĂNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA BÊN BỊ ẢNH HƯỞNG TRONG THOẢ THUẬN NÀY.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

CÁC LIÊN KẾT TRONG KHU VỰC NÀY SẼ CHO PHÉP BẠN RỜI KHỎI TRANG WEB CỦA SQI. NHỮNG  TRANG ĐƯỢC LIÊN KẾT KHÔNG NẰM TRONG  TẦM KIỂM SOÁT CỦA SQI VÀ SQI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÌ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CÓ TRONG MỘT TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT HAY BẤT KỲ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT NÀO CHO CÁC TRANG WEB NÀY.  SQI CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÌ HÌNH THỨC TRÌNH CHIẾU TRUYỀN THÔNG QUA INTERNET HOẶC BẤT KÌ HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG KHÁC TỪ BẤT KÌ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO. SQI CHỈ CUNG CẤP CÁC LIÊN KẾT NÀY CHO BẠN NHƯ MỘT SỰ TIỆN LỢI VÀ VIỆC BAO GỒM BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO KHÔNG CÓ Ý NGHĨA XÁC NHẬN BỞI SQI CỦA TRANG WEB.

SQI là nhà phân phối (chứ không phải nhà xuất bản) nội dung do bên thứ ba và Người dùng cung cấp. Theo đó, SQI không có quyền kiểm soát biên tập đối với nội dung như vậy hơn là thư viện công cộng, hiệu sách hoặc sạp báo. Bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung nào khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp thông tin, Người dùng hoặc bất kỳ người dùng nào khác của WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN, là của (các) tác giả hoặc (các) nhà phân phối tương ứng chứ không phải của SQI. SQI cũng như bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đều không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào, cũng như tính chất lượng hoặc khả năng phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Trong nhiều trường hợp, nội dung có sẵn thông qua WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN thể hiện ý kiến và đánh giá của nhà cung cấp thông tin tương ứng, Người dùng hoặc người dùng khác không theo hợp đồng với SQI. SQI không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN bởi bất kỳ ai khác ngoài người phát ngôn là nhân viên SQI được ủy quyền trong khi hành động với tư cách chính thức của họ. Trong mọi trường hợp, SQI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi sự phụ thuộc của Người dùng vào thông tin thu được thông qua WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW. MONEYANDYOU.Việt Nam!. Người Dùng có trách nhiệm đánh giá, kiểm định tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua SQI. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, nếu thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ thông tin, ý kiến, lời khuyên cụ thể hoặc nội dung nào khác.

CHÍNH SÁCH NỘP Ý TƯỞNG KHÔNG CẦN THIẾT

SQI HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN NÀO CỦA SQI KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC XEM XÉT CÁC Ý TƯỞNG KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU, BAO GỒM Ý TƯỞNG CHO CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỚI, CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỚI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ MỚI, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, KẾ HOẠCH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM MỚI. VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO BAN ĐẦU, MẪU, BẢN DEMO HOẶC CÁC TÁC PHẨM KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ ĐỂ TRÁNH NHỮNG HIỂU LẦM HOẶC TRANH CHẤP TIỀM ẨN KHI CÁC SẢN PHẨM HOẶC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA SQI CÓ VẺ GIỐNG VỚI CÁC Ý TƯỞNG ĐƯỢC GỬI ĐẾN SQI. VÌ VẬY, VUI LÒNG KHÔNG GỬI Ý TƯỞNG CỦA BẠN KHI KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU CHO SQI HOẶC BẤT KỲ AI Ở SQI. NẾU, BẤT CHẤP YÊU CẦU CỦA CHÚNG TÔI RẰNG BẠN KHÔNG GỬI CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA MÌNH, BẠN VẪN GỬI CHÚNG, VUI LÒNG HIỂU RẰNG SQI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ RIÊNG TƯ HOẶC ĐỘC QUYỀN.

GIÁM SÁT

SQI sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải giám sát nội dung của WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN, bao gồm những nhóm chat hoặc diễn đàn, để xác định việc tuân thủ thỏa thuận này và bât kỳ quy tắc hoạt động nào do SQI thiết lập để đáp ứng bất kỳ luật lệ, quy định và yêu cầu của chính phủ có thẩm quyền. SQI có toàn quyền quyết định trong việc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc gỡ bỏ bất kì tài liệu nào được gửi đến hoặc đăng trên WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN. Ngoài những sự giới hạn đã được đề cập ở trên, SQI sẽ có quyền xóa bất kỳ tài liệu nào theo quyền quyết định riêng của SQI, nhận thấy là vi phạm các quy định của hợp đồng này hoặc là bị phản đối.

SỰ BỒI THƯỜNG

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây thiệt hại cho SQI, các chi nhánh của SQI và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của SQI khỏi tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc người dùng hoặc tài khoản của người dùng sử dụng SQI.

SỰ CHẤM DỨT

Cả SQI và người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, SQI sẽ có quyền chấm dứt ngay lập tức Tài khoản của người dùng trong trường hợp có bất kì hành vi nào mà theo quyết định riêng của SQI, coi là không thể chấp nhận được hoặc trong trường hợp người dùng vi phạm Thỏa thuận này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Thỏa thuận này và bất kỳ quy tắc hoạt động nào đối với WWW.MONEYANDYOU.COM.VN hoặc WWW.MONEYANDYOU.VN do SQI thiết lập bao hàm tất cả các loại thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề của thỏa thuận, bằng hợp đồng giấy hay thoả thuận miệng từ trước đó giữa các bên đối với vấn đề của thoả thuận. Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo luật pháp của [TIỂU BANG / TỈNH CỦA BẠN], [QUỐC GIA CỦA BẠN], bất kể xung đột của các quy tắc pháp luật. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên đối với bất kì vi phạm hoặc vi phạm nào dưới đây sẽ được coi là sự chối bỏ trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào từ trước đó hoặc sau đó.Các phần tiêu đề được sử dụng ở đây chỉ để thuận tiện và sẽ không được nhập khẩu hợp pháp

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

SQI và các biểu tượng của SQI là thương hiệu của SQI, mọi quyền đều được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên SQI là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

THƯƠNG HIỆU

Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập ở đây có thể là nhãn hiệu của chủ đề sở hữu tương ứng. Ví dụ về các công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, đại chỉ email, biểu tượng, con người và sự kiện được mô tả ở đây là hư cấu. Không có mối liên hệ nào với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, biểu tượng, người hoặc sự kiện thực sự nào được chủ định hoặc nên được suy luận.

Bất kỳ quyền lợi nào không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

 

Copyright © 2022 Strengths Quotient Institute Pte Ltd

Share
Tweet
Share